Text Size

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 2012-2013

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : 11o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΜακρή  Ελένη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:   Δασκάλα  ( ΠΕ 70)

ΤΑΞΗ

 

Β΄ Δημοτικού  / Tμήμα 2ο

ΤΙΤΛΟΣ

 

«Τα  παιδία  παίζει»

ΘΕΜΑ

 

 To παιχνίδι    (Ευκαιριακή Ενότητα στο σχολικό εγχειρίδιο της 

                            Μελέτης  Περιβάλλοντος της Β΄Δημοτικού    )

                        

  Κριτήρια επιλογής του θέματος

 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.

        Το συγκεκριμένο κεφάλαιο εναρμονίζεται πλήρως με το ΑΠΣ, καθώς εντάσσεται στις ευκαιριακές ενότητες του σχολικού εγχειριδίουτης Β΄Δημοτικού.     Υπηρετεί επίσης  και τις θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής προσέγγισης ( Χώρος, Ομοιότητα, Διαφορά, Μεταβολή, Ποσότητα),  καθώς οι μαθητές κινούνται μέσα από ποικίλες αναζητήσεις (Αισθητική Αγωγή, Γλώσσα, Μαθηματικά κ.ά)  και δραστηριότητες.

          

vΣυμβατότητα με τις αρχές και τους στόχους των νέων  προγραμμάτων  

σπουδών του Νέου Σχολείου

 

          Το διδακτικό σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με τις αρχές και τους στόχους των νέων προγραμμάτων σπουδών του Νέου σχολείου, καθώς είναι μαθητοκεντρικά προσανατολισμένο και για την  υλοποίησή του περιλαμβάνει:

 • Διδασκαλία σε ομάδες

 

             Οι μαθητές:

ü  Συνεργάζονται, αλληλεπιδρούν κι επικοινωνούν  με κύριο στόχο τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι. 

ü  Κατανοούν  ότι οι συμμαθητές τους  είναι σύντροφοι στα παιχνίδια τους και ο δάσκαλός τους συνεργάτης τους.

 

 • Διαθεματική προσέγγιση

 

          Υπηρετεί τους σκοπούς και τις θεμελειώδεις έννοιες του ΔΕΠΣ ( Διαθεματικό Ενιαίο  Πλαίσιο Σπουδών), αφού:

ü  Συνδέει την ιδιαίτερη περιοχή του γνωστικού αντικειμένου

 ( « Το παιχνίδι» ) με περιοχές άλλων γνωστικών αντικειμένων, όπως της Γλώσσας (ανάπτυξη προφορικού λόγου κατά το παίξιμο των παιχνιδιών), των Μαθηματικών, της Μουσικής, των Εικαστικών και της Φυσικής Αγωγής .

ü  Εμπλέκει  τους μαθητές σε αυθεντικές καταστάσεις βιωματικής μάθησης, όπου γίνεται σύνδεση της σχολικής γνώσης με την προσωπική ζωή, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους μέσα από παιγνιώδεις καταστάσεις.

vΑξιοποίηση των ΤΠΕ

    

           Ενσωματώνει στην εκπαιδευτική διαδικασία εποπτικά μέσα που κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον κι ελκυστικό. Χρησιμοποιεί τον βιντεοπροβολέα και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για το παίξιμο εκπαιδευτικών παιχνιδιών(Μαθηματικά, Γλώσσα κ.ά.)

 

 

 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ

ΣΤΟΧΩΝ

Μέσω του συγκεκριμένου σχεδίου μαθήματος επιδιώκεται η εξάσκηση των μαθητών, ώστε να καταστούν ικανοί:

• Να  εμπλακούν  τοι μαθητές σε περιβάλλοντα βιωματικής μάθησης, όπου γίνεται σύνδεση της σχολικής γνώσης με την  προσωπική ζωή, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους.

• Να αναπτύξουν ομαδοσυνεργατικό πνεύμα και κριτική σκέψη βιώνοντας τις αξίες της συνεργασίας και της αλληλεγγύης.

 • Να γνωρίσουν τα παιχνίδια στην διαχρονική τους πορεία και να μά-  θουν  πώς παίζονται.
• Να ενεργοποιήσουν όλες τις αισθήσεις ,τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητητά τους για να ζωντανέψουν και να οικειοποιηθούν το παρελθόν .
• Να δουν απλά καθημερινά αντικείμενα, όπως είναι τα παιχνίδια, σαν μαρτυρίες για τη ζωή μιας άλλης εποχής.
• Να κατανοήσουν πως οι άνθρωποι όλων των εποχών έχουν παρόμοιες ανάγκες.

• Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να εκφραστούν μέσα από εικαστικές δραστηριότητες και κατασκευές με διάφορα υλικά

 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το σχέδιο εργασίας θα εφαρμοστεί καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί για το σχέδιο εργασίας είναι:

 • Η Μέθοδος σχεδίων εργασίας (project)
 • Η Βιωματική μάθηση
 • Η Ομαδοσυνεργατική μέθοδος (εργασία σε ομάδες)

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ –ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

     Ενδεικτικές δραστηριότητες- διδακτικές ενέργειες

 

Οι ακόλουθες δραστηριότητες είναι ενδεικτικές, οι οποίες θα εμπλουτιστούν  κατά τη  διάρκεια της  πραγματοποίησης του σχεδίου εργασίας. Σταχυολογώ μερικές:

 • Ευαισθητοποίηση μαθητών με Παιχνίδια Γνωριμίας
 • Δανεισμός  της μουσειοσυσκευής  «Παίζοντας στην Αρχαία Ελλάδα» από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
 • Παιχνίδια Γλώσσας και Μαθηματικών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
 • Παίξιμο παραδοσιακών, ομαδικών παιχνιδιών στην αυλή
 • Κατασκευή παιχνιδιών από πηλό και άλλα υλικά
 • Εμπλοκή των  συναδέλφων διάφορων ειδικοτήτων (Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική αγωγή,Φυσική Αγωγή, Αγγλικά) σε ποικίλες δραστηριότητες

 

 

 

 

ΔΟΜΗ -ΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναφέρθηκαν παραπάνω

 

 

 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με το πέρας του σχεδίου εργασίας οι μαθητές μπορούν :

 • Να εκθέσουν τις κατασκευές τους
 • Να σελιδοποιήσουν σε απλή ή ηλεκτρονική μορφή όλες τις εμπειρίες που θα αποκομμίσουν από τις δραστηριότητες τους.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Η αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του σχεδίου εργασίας  περιλαμβάνει:

 • τη διαμορφωτική αξιολόγηση που  θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης του σχεδίου, μέσω της  παρατήρησης, της συμμετοχής και του ενδιαφέροντος των μαθητών, μέσω των ερωτήσεών τους και γενικότερα μέσω της  παρατήρησης της εργασίας τους στην ομάδα.
  • την τελική αξιολόγηση με τα κατάλληλα φύλλα αξιολόγησης